✅ Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Mega Office, verder aan te duiden als: "Mega Office", en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Mega Office overeengekomen worden.
 

1.2 Onder de "afnemers" wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Mega Office een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Mega Office een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
 

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
 

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Mega Office niet, tenzij deze schriftelijk door Mega Office zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Mega Office een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Mega Office niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart onweersproken laat.

 

2. Definities

2.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.2 Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.3 Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

2.4 Klant: de Consument of Onderneming die met Mega Office een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten.

2.5 Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument.

2.6 Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door Mega Office aan de Klant.

2.7 Producten: de producten en diensten die door Mega Office worden aangeboden.

2.8 Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.9 Schriftelijk: op schrift of per e-mail.

2.10 Website: de door Mega Office geëxploiteerde website(s).

 

3. Aanbiedingen

3.1 Alle door Mega Office gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, productspecificaties enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of kosteloze ontbinding zijn.
 

3.3 Door Mega Office verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
 

3.4 Het Mega Office huismerk kan soms afwijken van de getoonde verpakkingen, de omschreven kwaliteit van het product is echter gegarandeerd.
 

3.5 Mega Office behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, (deelse) betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

 

4. Opdracht

4.1 De afnemer is ten opzichte van Mega Office volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.
 

4.2 Mega Office biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten per e-mail, brief of via de website te plaatsen. Na ontvangst van de elektronische factuur is de afnemer verplicht het totaalbedrag van de bestelling per ommegaande te voldoen, tenzij de afnemer en Mega Office vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Inkooporders dienen voorzien te zijn van klantnummer, juiste artikelnummers en juiste besteleenheid. Inkooporders met een orderwaarde onder € 59,- excl. BTW worden verwerkt met order/verzendkosten.
 

4.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Mega Office dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door Mega Office geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Mega Office aan de afnemer wordt verstrekt. Mega Office is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.
 

4.4 Mega Office is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst door een afnemer. Mega Office is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten

 

5. Totstandkoming van overeenkomsten

5.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Mega Office de ontvangst van een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd of nadat Mega Office met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
 

5.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Mega Office slechts voor zover zij door Mega Office schriftelijk zijn bevestigd.

 

6. Prijzen

6.1. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Ondernemingen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

6.2. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Consumenten zijn inclusief omzetbelasting (btw) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

6.3. Alle prijzen en tarieven van Mega Office zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

 

6.4. Bij overeenkomsten met Ondernemingen zijn montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen, evenals eventuele bezorgkosten, voor rekening van de Klant en deze worden separaat doorberekend tegen de gebruikelijke tarieven. Bij Overeenkomsten met Consumenten zijn dergelijke kosten slechts voor rekening van de Klant indien deze vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen en de prijzen vooraf uitdrukkelijk zijn gespecificeerd.

 

6.5. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Mega Office het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt Mega Office de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de Klant het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

 

7. Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden door storting of overmaking op de door Mega Office aangewezen bankrekening of door betaling met creditcard of iDeal. Indien met u betaling op rekening is overeengekomen geldt dat het totaalbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Mega Office dient te zijn bijgeschreven. De op de bank-/giroafschriften van Mega Office vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
 

7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invordering)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4 In het geval de Klant niet tijdig betaalt verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan de Mega Office overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de Klant.


 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Mega Office totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.
 

8.2 De afnemer mist het recht de door Mega Office geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
 

8.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Mega Office, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Mega Office gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Mega Office tot het vorderen van kosten van schade en interesten.
 

8.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, zorgvuldig om te gaan met de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 

8.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Mega Office berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
 

8.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Mega Office.

 

9 Termijn en Levering

9.1 Alle door Mega Office genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Mega Office bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
 

9.2 Overschrijding van de door Mega Office opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 

9.3 De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar blijkt zal Mega Office de afnemer tijdig informeren en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden. Eventuele vooruitbetaalde bedragen worden dan door Mega Office binnen 30 dagen terugbetaald.
 

9.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Mega Office de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Mega Office gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
 

9.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 

9.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf magazijn of fabrikant. Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de afnemer gaan alle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
 

9.7 Levering geschiedt altijd achter de eerste drempel van de eerste deur. Indien u de bezorger opdracht geeft tot verdere levering dan de 1e drempel van de eerste deur kunt u een marktconforme nacalculatie verwachten. Een uitzondering zijn palletzendingen groter dan een standaard europallet. Deze zendingen worden on gelost geleverd en dient u zelf te zorgen voor het lossen uit de vrachtwagen.
 

9.8 Voor palletzendingen met levering op de Waddeneilanden is er een toeslag mogelijk, onze klantenservice zal u hierover voor levering informeren. U behoudt het recht om de koop te ontbinden als u zich niet kunt vinden in deze extra kosten.
 

9.9 Palletzendingen worden altijd 1x aangeboden, indien u niet aanwezig bent kan er een transporttoeslag worden berekend voor een 2e zending met een maximum van € 35,- excl. BTW.
 

9.10 Aan de aangeboden extra adresregel in het orderproces kunnen geen rechten worden ontleend. Deze extra adresregel wordt aangeboden aan zakelijke klanten en is bestemd voor de interne routing van goederenstromen of voor een referentienummer uit het bestelsysteem dat de klant hanteert.

 

10. Transport

10.1 Mega Office bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van Mega Office tot het moment van ontvangst van de goederen door afnemer. Zakelijke klanten dienen binnen 24 uur eventuele transportschade en manco's te melden via de retourprocedure, buiten deze termijn vervalt het eventuele recht op vervanging of vergoeding. Zichtbare schade aan de verpakking dient direct te worden vermeld bij de vervoerder, indien u dit niet meldt vervalt het eventuele recht op vervanging of vergoeding. Bij retourzending van de goederen door afnemer geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de afnemer. Bij beschadiging of zoekraken van de door afnemer teruggezonden goederen is afnemer verantwoordelijk voor de kosten hiervan. Nog openstaande bedragen voor de betreffende order dienen door afnemer te allen tijde volledig te worden voldaan. Alleen indien de goederen onbeschadigd op het retouradres zijn aangekomen zal Mega Office overgaan tot kwijtschelding van openstaande bedragen of terugbetaling van reeds voldane bedragen. Indien u een zending weigert, zijn voor onze zakelijke klanten de standaard retourvoorwaarden van toepassing conform de retourvoorwaarden op onze website. Voor particuliere afnemers volgt Mega Office altijd de wet koop op afstand. 

 

11 Reclame

11.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Mega Office slechts in behandeling genomen indien zij binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Mega Office kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 

11.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
 

11.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 

11.4 Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers en aantallen binnen 14 dagen na ontvangst. Mega Office zal op basis hiervan een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 14 dagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 14 dagen dienen de goederen gereed te liggen voor het ophalen door de vervoerder van Mega Office. Bij het terugzenden van de producten dient het retournummer duidelijk vermeld te worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel producten die compleet zijn, in onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden geretourneerd en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Mega Office, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer. Voor consumenten is de wet koop op afstand van toepassing. Creditering zal uiterlijk binnen 14 dagen plaatsvinden. Zie ook: retourvoorwaarden.

 

11.5 Zakelijke klanten dienen een creditnota te verrekenen met eventuele openstaande debet facturen. Indien er nog geen openstaande debet facturen zijn zal de creditnota blijven staan om te verrekenen. Terug storting van de creditnota zal plaatsvinden op schriftelijk verzoek van de klant.

 

12. Garantie en aansprakelijkheid

12.1 Mega Office garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 

12.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie, Mega Office verstrekt geen garantie of service op artikelen die niet bij Mega Office zijn gekocht.
 

12.3 Mega Office is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mega Office.
 

12.4 Mega Office is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. 
 

12.5 Indien Mega Office, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
 

12.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen;
a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Mega Office of de fabrikant zijn verricht;
b. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
c. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. 
 

12.7 De afnemer is gehouden Mega Office te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Mega Office mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen. De afnemer is verplicht het product aan Mega Office te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie-aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 

12.8 Mega Office volgt de fabrieksgarantie van de desbetreffende fabrikant buiten de wettelijke garantietermijn. Standaard betreft dit een carry-in garantie tenzij dit anders vermeld is op de productpagina van het defecte artikel. Indien er sprake is van een gebruikersfout kunnen er onderzoekskosten/ reparatiekosten worden berekend. Deze kosten zullen altijd voor de reparatie met de afnemer worden gecommuniceerd.
 

12.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

 

 

13. Overmacht

 

13.1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Mega Office zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij toeleveranciers van Mega Office, stakingen in het bedrijf van Mega Office, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Mega Office afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

 

13.2. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Mega Office is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

 

 

 

14. Verzuim

14.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
b. Mega Office goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
 

14.2 Mega Office is in de in 14.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Mega Office verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

 

15. Persoonsgegevens

15.1 Mega Office zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Mega Office neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 

15.2 U kunt altijd aan Mega Office vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Mega Office vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Mega Office zo spoedig mogelijk zal verwerken.
 

15.3 Een nieuwsbrief wordt uitsluitend toegezonden wanneer u zich daar tijdens registratie actief (opt-in) voor hebt opgegeven. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Mega Office hiervan op de hoogte stellen.

 

16. Levering buiten Nederland, maar binnen de EU

16.1 Om in aanmerking te komen voor het ICL-tarief (intracommunautaire levering) dient u een geldig btw-nr op te geven dat overeenstemt met het vestigingsadres van uw onderneming of stichting.
 

16.2 Orders voor apparatuur waarvoor afzonderlijke heffingen in het land van aflevering gelden, worden niet uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn scanners en kopieerapparaten in België.

 

17. Toepasselijk recht

17.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Mega Office, tenzij anders is overeengekomen.